Volatage Resonance Circuit

周波数 20k~35kHz
1100~1350V IGBT RJH1xFxR