RL78/G14 微控制器和 HS300x 传感器组合而成的电机控制系统解决方案可同时测量相对湿度/温度,从而进行预测性故障诊断。这款解决方案符合 IEC/UL 60730 设备安全标准,支持闭环反馈,适用于测量室内外循环空气的相对湿度/温度。这款解决方案还可以选配电源和时序解决方案。

主要特点:

  • 高精度相对湿度和温度传感器
  • 支持三相电机控制
  • PWM 输出 (MCU)
  • 闪存高达 512KB
  • 超低功耗 MCU

hvac-humidity-sensor-application-block-diagram.png

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G14 低功耗微控制器 RL78/G14 硬件用户手册 选择特定设备
       
湿度传感器      
HS300x 系列 相对湿度传感器 IC 选择特定设备 选择特定设备