Volatage Resonance Circuit

Frequency 20k~35kHz
1100~1350V IGBT RJH1xFxR